نخستین جشنواره و نمایشگاه دوخت‌های سنتی در اولین موزه وقفی ایران

نفت عربستان قربانی حمله آمریکا
نخستین جشنواره و نمایشگاه دوخت‌های سنتی در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد و مدیر این موزه درباره اهمیت برگزاری جشنواره توضیحاتی را ارائه داد.

نفت عربستان قربانی حمله آمریکا