صفحه اول روزنامه های 4شنبه 22شهریور96

نظام مهندسی به عنوان بازوی علمی و تخصصی در حوزه پدافند کالبدی و فنی به شمار می رود.
حوادث میانمار،واژگونی یک اتوبوس در جاده هراز و مخالفتهای تازه کاخ سفید با برجام از تیترهای مطبوعات امروز است.

نظام مهندسی به عنوان بازوی علمی و تخصصی در حوزه پدافند کالبدی و فنی به شمار می رود.