پرسپولیس باخت و سرو کله بعضی‌ها پیدا شد!

نشست هم اندیشی دبیران سازمان های مردم نهاد جوانان با مدیران کردستان
باخت پرسپولیس فرصتی مناسب بود تا دوباره گروهی مجال حرف زدن پیدا کنند.

نشست هم اندیشی دبیران سازمان های مردم نهاد جوانان با مدیران کردستان