ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان راهکاری برای خودکفایی در تجهیزات کشاورزی

نشان ملی استاندارد ایران در 70 کشور جهان معتبر است
نماینده مردم درود و ازنا درمجلس با بیان اینکه در زمان تحریم ها صدور ماشین آلات کشاورزی به شکل مستقیم ممکن نیست،گفت:ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان راهکاری برای جلوگیری از واردات تجهیزات کشاورزی به کشور تلقی می شود

نشان ملی استاندارد ایران در 70 کشور جهان معتبر است