کی‌روش چهارمین ملی‌پوش جدید را هم دعوت کرد

نسخه نهایی «فصل نرگس» تحویل دفتر جشنواره فجر شد
فرزاد حاتمی هم به تیم‌ملی دعوت شد.

نسخه نهایی «فصل نرگس» تحویل دفتر جشنواره فجر شد