گزارشگر دربی هشتادوپنج مشخص شد

نخست وزیر عراق وارد تهران شد
عادل فردوسی‌پور به عنوان گزارشگر دربی فردا انتخاب شد.

نخست وزیر عراق وارد تهران شد