کارگردان‌های سیاسی ما فکر حزبی ندارند!

نخستین معامله محموله اموال تملیکی در بورس‌کالا کلید خورد
امیررضا واعظ آشتیانی*

نخستین معامله محموله اموال تملیکی در بورس‌کالا کلید خورد