رشد مسکن درگیر انتخابات است

نخستین جشنواره و نمایشگاه دوخت‌های سنتی در اولین موزه وقفی ایران
براساس گزارش های مرکز آمار قیمت ها در مسکن به میزانی رشد داشته است که در واقع این رشد ها به فصل ها برمی گردد. اصولا در اواخر سال افزایش جزیی در مسکن وجود دارد، چرا که قیمت مصالح رشد کرده است.

نخستین جشنواره و نمایشگاه دوخت‌های سنتی در اولین موزه وقفی ایران