نگرانی نویسنده «آخرین گاوهای دنیا»: زبان فارسی را به قربان‌گاه کشانده‌اند

نخستین جشنواره زعفران و گردشگری «ازان» برگزار می‌شود
رمان نوجوانان «آخرین گاوهای دنیا» نوشته عباس سلیمی آنگیل از سوی نشر «او» منتشر شد.

نخستین جشنواره زعفران و گردشگری «ازان» برگزار می‌شود