استاندار: همکاری بین بخشی مطلوبی را در استان بوشهر شاهد هستیم

نخستین اقدام وزارت نیرو برای توسعه یکی از سواحل مهم ایران
استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم ایجاد اردوگاه ویژه ایثارگران در استان بوشهر گفت: همکاری بین بخشی مطلوبی را در استان شاهد هستیم.

نخستین اقدام وزارت نیرو برای توسعه یکی از سواحل مهم ایران