فیلم | جت اسکی سواری در خیابان‌های عربستان

نتیجه پنجاه سال کم‌توجهی به مسایل آب
سیل بی سابقه در عربستان خیابان‌های برخی شهرها را تبدیل به مکانی برای جت اسکی سواری عربستانی کرد.

نتیجه پنجاه سال کم‌توجهی به مسایل آب