گفت‌وگو با دکتر رضا داوری اردکانی؛ فوتبال بازیِ جنگ است

نتیجه جلسه تعیین تکلیف خودروهای لوکس چه شد؟
فرهنگستان فوتبال نوشت: دکتر رضا داوری اردکانی درباره فوتبال بیش از هرکس دیگری در میان اربابان رای و نظر با ما سخن گفته است.

نتیجه جلسه تعیین تکلیف خودروهای لوکس چه شد؟

دانلود بیتالک