فرماندار فردیس: مهمترین و تخصصی ترین وظایف فرمانداری در حوزه سیاسی امنیتی است

نبض اقتصاد شهر در دل اصناف می تپد
فرماندار شهرستان فردیس گفت : ما هیچ هدفی جزء اسایش و ارامش مردم را نداریم و مردم باید با حقوق شهروندی اشنا شده تا به پیشرفت شهرستان کمک شود و اگر بتوان از طیف مردم ، انسان هایی آگاه و مطالبه گر ساخت ، شهروندان روز به روز فهمیم تر شده و این نوید بخش یک اینده روشن خواهد بود.

نبض اقتصاد شهر در دل اصناف می تپد