هیاهوی مجازی هندبال

ناوگان نظامی روسیه به آمریکا نزدیک می‌شود
جنب و جوش مجازی این روزهای هندبال، بیشتر از تکاپوی این رشته در واقعیت است.

ناوگان نظامی روسیه به آمریکا نزدیک می‌شود