بررسی لغو تغییر ساعت تابستانی در اتحادیه اروپا

میزبانی تماشاخانه انتظامی از «شیو»
یکشنبه ۲۹ اکتبر آغاز زمان زمستانی محسوب می‌شود و عقربه‌ ساعت‌ها در اروپا یک ساعت به عقب کشیده خواهند شد. بسیاری با این مسئله مخالف‌اند و کمیسیون اتحادیه اروپا می‌خواهد به درخواست‌‌ها برای لغو این تغییر بپردازد.

میزبانی تماشاخانه انتظامی از «شیو»