حسینی: اقدام کردهای عراق، منطقه را آبستن حوادث تلخی خواهد کرد

مَجاز یا واقعیت در «جزیره ساتن» به نمایش درمی‌آید
یک کارشناس مسائل بین الملل معتقد است که در مقطع زمانی منطقه هر حرکتی از سوی کردهای عراق در راستای تجزیه منطقه را به حوادث تلخی سوق می دهد.

مَجاز یا واقعیت در «جزیره ساتن» به نمایش درمی‌آید