کی گفته برای سعید معروف جانشین نداریم؟

موگرینی: برگزیت چالشی برای امنیت و دفاع اروپا ایجاد نمی‌کند
محمود افشاردوست در کافه خبر از پروسه انتخاب سرمربی و البته پشتوانه سازی برای تیم ملی والیبال گفت.

موگرینی: برگزیت چالشی برای امنیت و دفاع اروپا ایجاد نمی‌کند