پایگاه داعش در لیبی به کنترل نیروهای دولتی در آمد

موضع ترامپ درباره تغییر رژیم کشورها
تسنیم نوشت: نیروهای دولتی لیبی بعد از مدتها مبارزه موفق شدند شهر سِرت پایگاه گروه تروریستی داعش در این کشور را به کنترل کامل خود در بیاورند.

موضع ترامپ درباره تغییر رژیم کشورها