کمتر از ۱۰روز دیگر؛ زاینده‌رود پر آب می‌شود

مهر مجرم شناخته نشد، موج رفع توفیق می‌شود
ایسنا نوشت: آب سد زاینده رود از ۲۸ دی ماه برای مدت ۲۲ روز، به میزان ۴۶ متر مکعب در ثانیه برای اراضی کشاورزی، رهاسازی خواهد شد تا کشاورزان به نسبت حجم آبی که رهاسازی می شود به کشت و کار بپردازند.

مهر مجرم شناخته نشد، موج رفع توفیق می‌شود