وزارت ورزش،مرجع نهایی قانون در اساسنامه کمیته‌ملی المپیک

مناجاتی:در حمام روبروی امجدیه جیبم را زدند!/پولی از فوتبال در نیاوردم
تسنیم نوشت:وزارت ورزش و جوانان آخرین مرجع قانون در خصوص اساسنامه کمیته ملی المپیک به حساب می‌آید.

مناجاتی:در حمام روبروی امجدیه جیبم را زدند!/پولی از فوتبال در نیاوردم