عکس | خواب آرام مردی زحمت کش

معرفی برخی آثار راه یافته به مرحله دوم کتاب سال
همیشه باید هوای آنهایی که زیبایی و پاکی را به ما هدیه می‌دهند داشته باشیم.

معرفی برخی آثار راه یافته به مرحله دوم کتاب سال