گوچی پاداش درخشش خودش را گرفت

مصلحی: همه دنیا می‌گویند بشار اسد باید برود ولی رهبری می‌گویند باید بماند، آیا این اقتدار نیست؟
رضا قوچان نژاد این روزها در لیگ هلند حسابی می‌درخشد.

مصلحی: همه دنیا می‌گویند بشار اسد باید برود ولی رهبری می‌گویند باید بماند، آیا این اقتدار نیست؟