شروع به کار ۵۷ پزشک متخصص طرحی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مشکل تامین آب شرب روستای ده محسن خرم آباد رفع شد
مراسم توزیع 57 پزشک متخصص طرحی در تخصص های مختلف علوم پزشکی با حضور دکتر پیمان آسترکی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سالن شماره 1 حوزه ریاست برگزار شد

مشکل تامین آب شرب روستای ده محسن خرم آباد رفع شد

دانلود بیتالک