بخشدار جوکار ملایر بازداشت شد

مشکلاتی که شما مطرح کردید؛ چرا شهرداری عیدی کارمندان اداری منطقه یک را پرداخت نمی کند؟
بخشدار جوکار ملایر به همراه 2 کارمند فرمانداری ملایر بازداشت شدند

مشکلاتی که شما مطرح کردید؛ چرا شهرداری عیدی کارمندان اداری منطقه یک را پرداخت نمی کند؟