آغازعملیات اجرائی احداث بزرگترین پروژه شبکه های فرعی آبیاری در پایاب سدخداآفرین

مشخصات فنی ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ که قرارداد خریدشان امضا شد
برای اجرای عملیات این پروژه ۲۵۲میلیاردتومان برآورد هزینه شده است که ۲۱هزار و۵۰۰ هکتارتحت سیستم آبیاری مدرن به آبی تبدیل می شود.

مشخصات فنی ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ که قرارداد خریدشان امضا شد