مردم در 90 سردار را بهترین لژیونر اروپایی انتخاب کردند

مشارکت ایران برای ساخت و راه‌اندازی منطقه آزاد مغری در ارمنستان
نظرسنجی برنامه 90 به انتخاب بهترین لژیونر اروپایی ایران اختصاص داشت.

مشارکت ایران برای ساخت و راه‌اندازی منطقه آزاد مغری در ارمنستان