نوزادهای متولد چه کشورهایی بیشتر از بقیه گریه می‌کنند؟

مسافران نوروز بیشتر به کدام استانها سفر کردند؟
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که نوزادان در انگلیس، کانادا و ایتالیا بیشتر از نوزادان کشورهای دیگر گریه می کنند.

مسافران نوروز بیشتر به کدام استانها سفر کردند؟