رتبه ۳۰ زنجان در سرقت و شرارت

مسئولیت ها زمان نمی شناسد؛تا پایان کار باید خدمت کنیم
زنجان از نظر سرقت و شرارت در رده سی‌ام کشور قرار دارد.

مسئولیت ها زمان نمی شناسد؛تا پایان کار باید خدمت کنیم