تقدیر مدیر کل زندانهای مازندران از مدیر کل پزشکی قانونی

مرگ 165 نفراز عابران پیاده در نه ماهه سالجاری
مدیر کل زندانهای مازندران با ارسال لوحی از همکاری مدیر کل پزشکی قانونی استان تقدیر کرد.

مرگ 165 نفراز عابران پیاده در نه ماهه سالجاری