ترکیب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران تغییر کرد

مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا کم شده است
وزیر نفت در 2 حکم جداگانه کریم زبیدی و محمود بیلکار را به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.

مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا کم شده است