تهدیدهای گازی ترکمنستان کارساز نیست

مرعشی در جیرفت سخنرانی داشت یا نداشت؟
میزان نوشت: سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: ترکمنستان تهدید به قطع گاز از فرداشب کرده است؛ در حالی که گاز دریافتی از این کشور تنها 3 درصد چرخه گازی کشور را تامین می کند.

مرعشی در جیرفت سخنرانی داشت یا نداشت؟