بدهکاری ۱۵۶ میلیارد تومانی کارفرمایان به تامین اجتماعی همدان

مراسم روز درختکاری در باغستان کرج برگزار می شود
مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان گفت: بدهی معوق کارفرمایان به تامین اجتماعی استان همدان به رقمی بیش از 156 میلیارد تومان رسیده است.

مراسم روز درختکاری در باغستان کرج برگزار می شود