فیلم | تعقیب و گریز در فرودگاه | حرکات جنون‌آمیز متهم و ورود خودرو به سالن فرودگاه

مدیریت بسته، تلویزیون باز!
راننده‌ای که تحت تاثیر مواد مخدر قرار داشت با خودروی خود وارد فرودگاهی در روسیه شده و در میان ترمینال‌های مختلف این فرودگاه با پلیس به تعقیب و گریز پرداخت.

مدیریت بسته، تلویزیون باز!