بازار عراق در اختیار رقیبان منطقه ای / تاجران ایرانی مردد هستند

مدیرکل جدید کمیته امداد آذربایجان شرقی منصوب شد
ایرنا نوشت:رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق تصریح کرد: با وجود همه مزیت ها و پیوند های راهبردی سیاسی و اجتماعی دو ملت ایران و عراق ، بازار این کشور همسایه در اختیار رقبای منطقه ای قرار گرفته است.

مدیرکل جدید کمیته امداد آذربایجان شرقی منصوب شد