خطر از دست دادن دربی بیخ گوش چهار بازیکن پرسپولیس

مدارسی که ۱۰ بهمن ۹۵ تعطیل هستند
بازی سنگین با تراکتورسازی شاید عواید خوشی برای 4 پرسپولیسی نداشته باشد.

مدارسی که ۱۰ بهمن ۹۵ تعطیل هستند