هشت طرح آبرسانی در روستاهای بروجرد اجرا شد

مداخلات توانبخشی در طرح غربالگری و درمان اوتیسم بسیار اهمیت دارد
مدیر امور آب و فاضلاب روستایی بروجرد گفت: در۹ ماهه نخست امسال هشت طرح آبرسانی درقالب ۲ مجتمع ۱۶روستایی و ۶ طرح تک روستایی در این شهرستان اجرا شده است

مداخلات توانبخشی در طرح غربالگری و درمان اوتیسم بسیار اهمیت دارد