خودروهای الکتریکی تقاضای نفت را کم می‌کنند

محمود جهان پس از ۲۰ سال در بوشهر روی صحنه می رود
هیجان تولید خودروهای الکتریکی که توسط شرکت هایی مانند تسلا ایجاد شده است می تواند تا سال 2035 حدود 10% از نیاز به تولید نفت امروز را از بین ببرد.

محمود جهان پس از ۲۰ سال در بوشهر روی صحنه می رود