تصاویر |چغندر اینگونه شکر می‌شود

محلول درخشانی که منبع انرژی آینده‌ است
در گزارش تصویری زیر مراحل مختلف برداشت چغندر و تولید شکر را می‌بینید.

محلول درخشانی که منبع انرژی آینده‌ است