شعری که سیدحسن خمینی در فراق آیت‌الله هاشمی خواند

محله العربی در شرق موصل کاملاً آزاد شد
سیدحسن خمینی در یست و چهارمین مجمع عمومی انجمن اسلامی پزشکی شعری را در فراق آیت الله هاشمی قرائت کرد.

محله العربی در شرق موصل کاملاً آزاد شد