نظارت سنتی در صنعت بیمه قابل تداوم نیست

محسن رضایی به جناح‌های سیاسی: نمک خوردید و نمکدان را شکستید/مدتی به استراحت بروید
عبدالناصر همتی در آستانه سیزدهم آذر، روز بیمه به مسایل جاری این صنعت پرداخت.

محسن رضایی به جناح‌های سیاسی: نمک خوردید و نمکدان را شکستید/مدتی به استراحت بروید