فیلم | گزیده موسیقی فجر | از کاکوبند و کاوه آفاق تا پرویزخان هندی و گاسپاریان ارمنی

متوسط هزینه هر بازنشسته برای دولت چقدر است؟
گزیده‌ای از اجراهای جشنواره موسیقی فجر را در ویدئوی زیر ببینید.

متوسط هزینه هر بازنشسته برای دولت چقدر است؟