علی خاکزادی: با ایجاد فروشگاههای زنجیره ای بزرگ،سوپر مارکت های کوچک به سمت نابودی پیش می روند

مبارزه با آسیب های اجتماعی از طریق پردازش ادبیات بومی
علی خاکزادی مدیر پروژه استارتاپ باشگاه سوپرمارکت های دلفینی در تشریح فعالیت های این باشگاه در گیلان اظهار داشت : با ایجاد فروشگاههای زنجیره ای بزرگ ،سوپر مارکت های کوچک در محلات به سمت نابودی پیش می روند و ما بر آن شدیم که با شروع پروژه ای تحت عنوان استارتاپ باشگاههای دلفینی ، سیستم هایی را به وجود آوریم که مشکلات مدیران سوپر مارکت ها مرتفع شود

مبارزه با آسیب های اجتماعی از طریق پردازش ادبیات بومی