برای رونق بیشتر بازار زنجان باید جاذبه ها بیشتر شود

ما دنبال ارزش ها هستیم و پست و مقام ما شهادت و جانبازی است
رئیس هیات امنای بازار بزرگ زنجان گفت: برای رونق هر چه بیشتر بازار باید جاذبه ها بیشتر شود و تداوم برگزاری این قبیل جشنواره هاذ بر این امر خواهد افزود.

ما دنبال ارزش ها هستیم و پست و مقام ما شهادت و جانبازی است