این گور اجاره داده می‌شود!

ماجرای اضافه خدمت و احتمال بخشش سروش رفیعی
مجله خط خطی، 4 سال قبل، به واسطه گرانی مسکن و کوچک شدن خانه ها، موضوع گور خواب ها را مطرح کرده بود!

ماجرای اضافه خدمت و احتمال بخشش سروش رفیعی