برگزاری نشست “عرفان؛ پل میان ایران و ترکیه”

لژیونرها تعطیلات نیم‌فصل کجا سفر کردند؟
پروفسور دکتر محمود ارول قیلیچ، دبیرکل اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در کنفرانس «عرفان؛ پلی میان ایران و ترکیه» در تهران شرکت کرد.

لژیونرها تعطیلات نیم‌فصل کجا سفر کردند؟