عقد تفاهم نامه همکاری بین دهیاری ها و مراکز جهاد کشاورزی بابل

لازمه پیشبرد اهداف سازمانی، وجود نیرو های متخصص است
مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت : 264 مورد قرارداد تفاهم نامه همکاری بین دهیاری ها ومراکز جهاد کشاورزی برای اجرای 1000برنامه 1000روستا دراین شهرستان منعقد شد.

لازمه پیشبرد اهداف سازمانی، وجود نیرو های متخصص است