دومین شهر گران کشور بعد از تهران کجا است؟

قیمت ون‌های کارکرده بازار
رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: همدان بعد از تهران و براساس بررسی های صورت گرفته گران ‌ترین نقطه کشور به لحاظ مسکن و اجاره بها است.

قیمت ون‌های کارکرده بازار