نخبگان و امریکای جدید

قیمت میوه در آستانه شب یلدا
امریکا همواره به عنوان یکی از مقاصد اصلی نخبگان معاصر مطرح بوده است اما اکنون با اطمینان می توان گفت حداقل تردیدهای قابل تاملی در ذهنیت شخصیت های صاحب رای پدید آمده است واین البته مهمترین و بزرگترین چالش امروز و فردای این قدرت جهانی است چرا که هر ساله میلیاردها دلار بودجه رسمی دولت امریکا صرف القای این نکته شده است که امریکا بهترین کشور جهان برای بروز و ظهور استعدادهای نخبگان است.

قیمت میوه در آستانه شب یلدا