فیلم | تحویل اجساد قربانیان حادثه تروریستی استانبول به خانواده‌ها

قیمت خودروهای دست دوم با کارکرد ۸۰ هزار کیلومتر
اجساد ۲۶ نفر از قربانیان حادثه تروریستی استانبول به خانواده‌ها تحویل داده شد.

قیمت خودروهای دست دوم با کارکرد ۸۰ هزار کیلومتر