سود بانکی ربا نیست/ تدبیر بانک مرکزی در مورد موسسات غیرمجاز

قوچان‌نژاد جانشین آزمون در خط حمله تیم ملی ایران
ایرنا به نقل از دبیرکل بانک مرکزی گفت: از نظر ما کارمزدی که در شبکه بانکی کشور دریافت می شود، نمی تواند مصداق ربا باشد.

قوچان‌نژاد جانشین آزمون در خط حمله تیم ملی ایران